Izvršni Pregled

Izvornik svih prievoda ovog odjeljka:

Mayer-McHugh, New Atlantis jesen 2016.

 

početna;  prievodi: predslovo  pregled 

 

(korienskim pravopisom)

 

izvornik ove stranice prievoda 

Lawrence S. Mayer, Paul R. McHugh

Ovo izvješće predstavlja poman pregled i objašnjenje koje uključuje sva dosadašnja iztraživanjâ — u bioložkim, psiholožkim i družtvenim znanostima — povezanih sa spolnom orientacijom i rodnim identitom. Ono se nudi u nadi da takvo izlaganje može doprinieti našoj sposobnosti kao liečnikâ, znanstvenikâ, te građanâ da reagiramo na zdravstvene probleme s kojima se suočavaju LGBT populacije unutar našeg družtva.

Neki ključni nalazi:

Dio Prvi: Spolna Orientacija

● Razumievanje spolne orientacije kao urođenog, bioložki fiksnog svojstva ljudskih bića — pojam da su ljudi “takvi rođeni” — nije poduprto znanstvenim dokazima.

● Premda postoje dokazi da su bioložki činbenici poput gena i hormona povezani sa spolnim ponašanjima i privlačnostima, ne postoje jasna uzročna bioložka objašnjenja za ljudsku spolnu orientiranost. Premda iztraživači jesu prepoznali manje razlike u strukturama mozga i aktivnosti mozga između homoseksualnih i heteroseksualnih pojedinaca, takvi neurobioložki nalazi ne pokazuju jesu li te razlike urođene ili su proizvod okoline te psiholožkih činbenika.

● Uzdužne ("longitudinal") studije adolescenata sugeriraju da spolna orientanost može biti prilično nestalna ("fluid") kroz životni viek za neke ljude, gdje je jedna studija procienila da čak 80% muških adolescenata koji izvieste privlačnosti istog-spola kao odrasli isto ne izvješćuju (premda neki iztraživači pobijaju mjeru u kojoj ova cifra odrazuje stvarne promjene isto-spolnih privlačnosti a ne samo artefakte uslied samog postupka iztraživanja).

● U uzporedbi sa heteroseksualcima, za ne-heteroseksualce je oko dva do tri puta vjerovatnije da su izkusili seksualno zlostavljanje u djetinjstvu.

Dio Drugi: Seksualnost, Rezultirajuća Stanja Umnog Zdravlja, te Socialni Stres

● U uzporedbi sa obćom populacijom, subpopulacije ne-heteroseksualaca su izložene povišenim rizicima na raznovrstna nepovoljna rezultirajuća stanja ("outcome") zdravlja i umnog zdravlja.

● Procjenjuje se da pripadnici ne-heteroseksualne populacije imaju oko 1.5 puta viši rizik da će izkusiti poremećaje anksioznosti nego članovi heteroseksualne populacije, kao i odprilike dvostruki rizik depresije, 1.5 puta rizik ovistnosti, te skoro 2.5 puta rizik samoubojstva.

● Pripadnici transrodne populacije su također izloženi višem riziku raznovrstnih problema umnog zdravlja u uzporedbi s članovima ne-transrodne populacije. Posebice uzbunjuje, da se razina pokušaja samoubojstva kroz cieli život kroz sve uzraste transrodnih pojedinaca procjenjuje na 41%, u uzporedbi sa izpod 5% u cieloj populaciji S.A.D.-a.

● Postoje dokazi, premda su ograničeni, da družtveni proizvoditelji stresa poput diskriminacije i stigme doprinose povišenom riziku rezultirajućih stanja slabog umnog zdravlja za ne-heteroseksualne i transrodne populacije. Daljnja uzdužna proučavanja su nužna da bi “model družtvenog stresa” postao koristno oruđe u razumievanju problema javnog zdravstva.

Dio Treći: Rodni Identitet

● Hipoteza da je rodni identitet urođeno, fiksno svojstvo ljudskih bića koje je nezavisno o bioložkom spolu — da osoba može biti “muškarac u klopki ženskog tiela” ili “žena u klopki muškog tiela” — nije poduprta znanstvenim dokazima.

● Prema nedavnim procjenama, oko 0.6% odraslih u S.A.D.-u identificiraju se kao rod koji ne odgovara njihovom bioložkom spolu.

● Studije koje uzpoređuju strukture mozga transrodnih i ne-transrodnih pojedinaca pokazale su slabe korelacije između strukture mozga i preko-rodne ("cross-gender") identifikacije. Ove povezanosti ne pružaju nikakvih dokaza da bi preko-rodna identifikacija bila na neurobioložkoj osnovi.

● U uzporedbi s obćom populacijom, odrasli koji su bili podvrgnuti kiruržkim zahvatima za predodjelu spola ("sex-reassignment surgery") nastavljaju imati povišeni rizik da će imati izkustva rezultirajućih stanja slabog umnog zdravlja. Jedna je studija utvrdila da je, u uzporedbi sa kontrolnim pojedincima ("control"; uzporedbeni), za pojedince predodjeljenog spola oko 5 puta vjerovatnije da će pokušati samoubojstvo i oko 19 puta vjerovatnije da će umrieti od samoubojstva.

● Djeca su poseban slučaj kad govorimo o transrodnim pitanjima. Samo manjina djece koji osjećaju preko-rodne identifikacije će nastaviti tako osjećati u adolescenciji i odrasloj dobi.

● Slabo ima znanstvenih dokaza o terapeutskoj valjanosti intervencija koje odgađaju pubertet ili modificiraju drugotna spolna svojstva adolescenata, premda neka djeca mogu poboljšati psiholožko blagostanje ako ih se ohrabri i poduprje u njihovoj preko-rodnoj identifikaciji. Nema dokaza da bi sva djeca koja izraze rodno-netipične misli ili ponašanje trebala biti ohrabrena da postanu transrodni.