Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T2016112…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ 418703738.pdf (application/pdf)
+ 424888813.pdf (application/pdf)
+ 431372012.pdf (application/pdf)
+ 435518423.pdf (application/pdf)
+ orig_bill_5019102951-207-3_5019102951_201611_R.pdf (application/pdf)
+ orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf (application/pdf)
+ signature.asc (application/pgp-signature)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis
Date:   
To:  tehnicka.podrska@t.ht.hr
CC:  Hrvatska Agencija za teleKOMunikacije
Subject: Re: Kako pregledati svoje PDF račune kod T-com-a? [T201611210376]
ENGLISH TRANSLATION is in bottom half.++++++++++++++++++

Štovana *Tehnička podržko*!
==========================
(Štovani HAKOM, još nisam dobio odgovora na tehnička pitanja od T-com-a.
Nedopustivo kršenje mojih prava kao koristnika, pa: na uvid i vama.)

Dne 161128-11:43+0100, u e-poruci koja ima
"Message-ID: 66336.230.1480329827082.JavaMail.SAICUS4$@SAICUS4"
niže podpisani "Agent za e-korisničku podršku", što nije "Tehnička
podržka", nije kvalificirani programer, pa nema jamstva da razumije što
pitam, odgovara, preusmjereno kao da odgovara sa
napisao je:
>
> Poštovani gospodine Rovis,
>
> Hrvatski Telekom e-račune isporučuje u pdf formatu na Moj Telekom portal ili
> e-mail adresu. Račune je moguće preuzeti i na računalu otvoriti sa Adobe
> Readerom (ili nekim drugim programom za pregled pdf dokumenata).
>
> Sve dodatne postavke vezane uz spremanje/otvaranje naših računa nisu u domeni
> tehničke podrške Hrvatskog Telekoma te sukladno navedenom za isto ne pružamo
> podršku.
>
> Uz zahvalu na razumijevanju srdačno Vas pozdravljamo.
>
> S poštovanjem,
>
> HRVATSKI TELEKOM d.d.
>
> Tomislav
> Agent za e-korisničku podršku
> Odjel e-poslovanja
> Odsjek za e-korisničku podršku
> Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
> E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )


...[rez]...

Molim da se moj upit preusmjeri nekome tko mi hoće i zna odgovoriti.

Pokušat ću još jednom postaviti ista pitanja, ali *sažetije*. Jer mi na
njih niste odgovorili. Dobit ćete, međutim ponovno, iste PDF datoteke,
da lakše odgovorite.

Molim vas da odgovorite nedvosmisleno i jasno. Gornji odgovor
(vjerovatno) ne-programera to nije.

On 161126-03:24+0100, Miroslav Rovis wrote:

...[rez]...

> Dejan, dakle iz T-com-a, piše kako:
> > provjerili smo dostupne PDF-ove koji su kreirani za Vaše račune te smo
> > iste otvorili putem Adobe PDF reader programa.
> To je nejasna tvdnja. Koji su to dostupni PDF-ovi? Oni koji su meni dati
> u 4 minutice konverzacije sa:
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/


...[rez]...

> U toj konverzaciji između mojeg računala i vašeg poslužitelja vaš
> poslužitelj [zar] nije meni poslao ove datoteke, prilikom klikanja na
> poveznice "Račun PDF", kojih ima, prema klikanim poveznicama ove
> četiri:
>
> -rw-r--r-- 1 48499 2016-11-21 11:30 418703738.pdf
> -rw-r--r-- 1 43358 2016-11-21 11:30 424888813.pdf
> -rw-r--r-- 1 48585 2016-11-21 11:31 431372012.pdf
> -rw-r--r-- 1 48347 2016-11-21 11:31 435518423.pdf
>
> Je l' to vi tvrdite da u toj konverzaciji meni vaš poslužitelj nije
> predao na mog računala zahtjev (klikanjem na te poveznice), točno te 4
> datoteke?


Molim, preuzmite privitke (ovoj e-poruci) sa tim datotekama od toga dana:

418703738.pdf
424888813.pdf
431372012.pdf
435518423.pdf

PITANJE: Može li Acrobat PDF Reader otvoriti te datoteke koje sam upravo
privio ovoj e-poruci?

Ponavljam također pitanje:
> Jeste li uobće dekriptirali network trace koji sam objelodanio na:
>
> > T-cogne and PDF?
> > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
> ?
>
> Ne ćete mi reć da tako stručnih nema u T-com-u koji bi to znali?... Mah!
> 2,000 programera u T-com-u, i da nitko to ne zna, sa datotekama koje su
> u direktoriju -- koji je ta stranica, dekriptirati? To mi ne možete reć!
>


Iz tog trace-a su te datoteke. Hoće li mi odgovoriti netko tko razumije
ovaj predmet i u stanju je čitati trace-ove?

Imam i ovo pitanje:

Zašto u e-poruci "Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 11/2016",
Dne 161204-18:24+0100, u e-poruci koja ima
"Message-ID: 772230131.1480872262486.JavaMail.fnservice@SBPMCP2"
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161204.172422.79b621fc.en.html
( buduća poveznica )

ili predhodnog mjeseca:
Zašto u e-poruci "Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 10/2016",
Dne 161104-20:13+0100, u e-poruci koja ima
"Message-ID: 766744708.1478286794029.JavaMail.fnservice@SBPMAP1"
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161104.191314.2a0e9ce2.en.html

privitci (isti su PDF-ovi i u privitcima ove e-poruke, pa ih također otvorite
za uzporedbu) imaju imena datoteka normalna:
orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf
orig_bill_5019102951-207-3_5019102951_201611_R.pdf

i mojim Qpdfview programom ih ja mogu otvoriti bez ikakvih problema, i
pregledati sve tri stranice oba PDF-a,

a te vaše PDF datoteke sa moj.hrvatskitelekom.hr nakon što sam se
logiram, imaju imena kilava, a posebno bez infiksa (umetka) koji bi
trebale imati, već prema tome za koji su mjesec 2016. a nemaju ni
prefiksa "orig_bill_" na početku, ili slično?

Na desnoj strani je infiks koji nedostaje:
418703738.pdf 201606_R
424888813.pdf 201607_R
431372012.pdf 201608_R
435518423.pdf 201609_R

Drugim riečima, imate li kvar na serveru da vaš server batrljke
izporučuje umjesto standardnih PDF-ova, i kako te datoteke, ako ih
Acrobat Reader otvara, izpraviti, eh da bi i drugi programi, poput
mojega Qpdfview-a mogli onda iste otvarati i pregledavati?

Naime, koristnik sam, i mislim da imam pravo na to objašnjenje, i da me
se uputi kako da možda modificiram za preglednost te batrlje-datoteke,
ako doista jesu PDF-ovi.> =============== ENGLISH TRANSLATION START ===============

bd1f9d429e08b478f0d999045770ef94fa194d45b7eb0f60fec1f46e483f77fa

Respectable *Technical Support*!
==========================
(Respectable HAKOM, I have still not received replies to my technical
queries from T-com. Unacceptable breaching of my rights as user, so:
for your insight too.)

On 161128-11:43+0100, in the e-mail bearing the
"Message-ID: 66336.230.1480329827082.JavaMail.SAICUS4$@SAICUS4"
the below quoted "Agent for e-user support", which is not "Technical
support", not a qualified programmer, so there is no guarrantee that he
understands what I ask, replies, redirected as if he were replying from
pitam, odgovara, preusmjereno kao da odgovara sa
wrote:
>
> Respectable Mister Rovis,
>
> Croatian Telekom delivers e-bills in pdf-format at the My Telekom
> portal or to the e-mail address. It is possible to download the bills
> and in one's computer open them Adobe Readerom (or some other program
> for viewing pdf documenats).
>
> All the additional settings related to saving/opening of your bills
> are not in the domain of the Technical Support of the Croatian
> Telecom, so in accordance with that we do not give support for those.
>
> With gratitude for your understanding, we cordially greet you.
>
> Respectfully,
>
> HRVATSKI TELEKOM d.d.
>
> Tomislav
> Agent for e-user support
> Department for e-business
> Section for e-user support
> Address: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
> E-mail: ( mailto:tehnicka.podrska@t.ht.hr )


...[rez]...


I kindly ask that my query be sent to somebody who has the will and the
knowledge to answer it.

I'll try and once again put to you the same questions, but *more
succintly*. Because you still haven't replied to me. You will get,
however, again, the same PDF files, to make it easier for you to reply.

Please, reply unambiguously and clearly. The reply above, from (likely)
a non-programmer, is not so.

On 161126-03:24+0100, Miroslav Rovis wrote:

...[cut]...

> So, Dejan, from T-com, writes that:
> > we checked the available PDFs which were created for your bills and
> > we opened them by means of the Adobe PDF reader program.
> The statement is not clear. Which are those available PDFs? Those that
> were given to me in the 4 minutes of the conversation at:
> http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/


...[cut]...

> In that conversation between my computer and your server, your server
> [maybe that it] did not send these files to me, upon my clicking on
> the links "Račun PDF" ("PDF bill" in Croatian), of which there are,
> after the clicked links, these four of them:
> -rw-r--r-- 1 48499 2016-11-21 11:30 418703738.pdf
> -rw-r--r-- 1 43358 2016-11-21 11:30 424888813.pdf
> -rw-r--r-- 1 48585 2016-11-21 11:31 431372012.pdf
> -rw-r--r-- 1 48347 2016-11-21 11:31 435518423.pdf
>
> Really you claiming that in that conversation your server did not send
> to me, upon my computer's request (by my clicking on those links),
> exactly those 4 files?


Pls. find attached (to this email) the files of that day:

418703738.pdf
424888813.pdf
431372012.pdf
435518423.pdf

QUESTION: Can Acrobat PDF Reader open these files which I attached to
this email?

I also repeat the question:
> Have you even decrypted the network trace which I published at:
>
> > T-cogne and PDF?
> > http://www.croatiafidelis.hr/foss/cap/cap-161121-t-cogne-pdf/
> ?
>
> You don't want to tell me that so expert people in T-com there are none
> who would know how to do that?... Aarghh! 2.000 programmers there are in
> T-com, and that nobody knows how to do the, with the files that are in
> that directory -- which is that page, decrypting of that? You can't say
> that to me!
>


From that trace those files are. Can somebody who is able to understand
the issue and really read that trace reply to me?

I also have this question:

Why in the email "The bill for the services in HT network for 11/2016",
On 161204-18:24+0100, in the email which bears the
"Message-ID: 772230131.1480872262486.JavaMail.fnservice@SBPMCP2"
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161204.172422.79b621fc.en.html
( a future link )

or the month before:
Why in the email "The bill for the services in HT network for 10/2016",
On 161104-20:13+0100, in the email which bears the
"Message-ID: 766744708.1478286794029.JavaMail.fnservice@SBPMAP1"
http://www.croatiafidelis.hr/foss/cenz/iskon-tcom-mr/message/20161104.191314.2a0e9ce2.en.html

the attachments (the same two PDFs are in the attachment of this very e-mail,
so pls. open those too, for comparison) bears a normal filename:
orig_bill_5019102951-206-5_5019102951_201610_R.pdf
orig_bill_5019102951-207-3_5019102951_201611_R.pdf

and with my Qpdfview program I can open them with ease, and peruse all the
three pages of both PDFs,

but those PDF files of yours from moj.hrvatskitelekom.hr after I log in,
have very poor names, and especially the names are without the infix
that they outght to have, and which is according to the month in 2016,
and don't have the prefix of "orig_bill_" either, or so?

On the right side there is the missing infix:
418703738.pdf 201606_R
424888813.pdf 201607_R
431372012.pdf 201608_R
435518423.pdf 201609_R

In other words, is your server b0rked so it is delivering damaged stumps
instead of standard PDFs, and how can those files, if Acrobat Reader can
really open them, be fixed, so that other programs, like my Qpdfview,
can also open and view those files?

Namely, I'm your user, and I think I have the right to be given the
explanation, and directed how to maybe modify for viewing your
stumps-files, if indeed they are PDFs.

bd1f9d429e08b478f0d999045770ef94fa194d45b7eb0f60fec1f46e483f77fa
> =============== ENGLISH TRANSLATION END ===============
--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
http://www.CroatiaFidelis.hr